Stavebný poriadok

Obec Bojničky, ako stavebný úrad, poskytuje služby na úseku územného plánovania a stavebného poriadku prostredníctvom spoločného obecného úradu, v súlade so zákonom NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

Adresa: 
Spoločný obecný úrad 
Podzámska 39 
920 01 Hlohovec 

Kontaktná osoba: 
Ing. Monika Seewaldová 
tel.: +421 33 791 00 83